OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PROMAG S.A.

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY PRZENOŚNIKÓW I AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTU PROMAG SA

1.Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze postanowienia określają warunki sprzedaży Wyrobów i Usług (OWS), obowiązujące pomiędzy PROMAG S.A. zwanym również Sprzedawcą i podmiotem nabywającym od niego te wyroby, zwanym dalej Zamawiającym, o ile osobna umowa zawarta między Stronami nie stanowi inaczej. W tym ostatnim przypadku odmienne postanowienia umowy mają pierwszeństwo wobec OWS, zaś niniejsze postanowienia stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami szczególnymi umowy.
 2. Po doręczeniu Zamawiającemu oferty handlowej, z której wynika, że jej integralną częścią są niniejsze OWS, Zamawiający poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na włączenie tych warunków do treści łączącego strony stosunku prawnego.
 3. Wyroby w rozumieniu niniejszych OWS stanowią zarówno dostarczane jak też montowane urządzenia technologiczne, linie transportowe, systemy zautomatyzowane jak i części oraz podzespoły wchodzące w ich skład.
 4. Sprzedaż towarów i usług realizowana jest w oparciu o pisemne zamówienie lub umowę.
 5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej (tj. sprzedaży na rzecz osób fizycznych dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).

 

2.Przyjęcie zobowiązań

 1. Zobowiązania Sprzedawcy wobec Zamawiającego powstają wyłącznie na podstawie uzgodnionej przez Strony pisemnej umowy bądź pisemnego zamówienia podpisanego przez uprawnionych reprezentantów Zamawiającego.
 2. Informacja handlowa taka jak: katalog, reklama, opis urządzeń lub systemu transportu itp. pochodzące od Sprzedawcy nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże Sprzedawcy.

 

3. Cena

 1. Cena jaką  Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze Sprzedawcy.
 2. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy stosować zatrzymania
  i potrącenia od wcześniejszej ustalonej ceny.
 3. Ceny na wyroby, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, nie zawierają kosztów ubezpieczenia, dostawy i montażu.
 4. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, przeładunek, ubezpieczenie, opłaty bankowe i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Zamawiającego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 5. Sprzedawca ma prawo zmiany Ceny w przypadku, gdy Zamawiający dokonał zmian warunków  zamówienia po przyjęciu zobowiązania o którym mowa w pkt. 2.1
  (np. terminu dostawy, miejsca dostawy, wyposażenia, itp.).

 

4.Warunki płatności

 1. O ile strony nie postanowią inaczej, warunki płatności określa oferta handlowa Sprzedawcy.
 2. Datą zapłaty jest data wpływu należności wynikających z faktury na konto bankowe Sprzedawcy .
 3. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Zamawiającego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

 

5.Zastrzeżenie własności

 1. Zamawiający staje się właścicielem wyrobów w momencie całkowitej zapłaty. Do tego momentu Sprzedawca może dochodzić wszelkich praw wynikających z własności jak i dochodzić odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zużycia lub nieuzgodnionego zadysponowania.

6.Walidacja dokumentacji

 1. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia dostarczenia przez Sprzedawcę dokumentacji technicznej do jej sprawdzenia i w przypadku braku uwag do jego ostatecznego zatwierdzenia. Ostateczne zatwierdzenie dokumentacji jest jednym z warunków rozpoczęcia biegu realizacji Zamówienia/Umowy. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji, zwiększających zakres prac określony w ofercie, Sprzedawca ma prawo do wykonania osobnej wyceny oraz wydłużenia terminu realizacji o ilość dni potrzebną do przygotowania oferty, wykonania nowej dokumentacji, jej sprawdzenia
  i ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego, a także wyprodukowania dodatkowych urządzeń lub podzespołów.

7.Dostawa, montaż

 1. Zamawiający ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji ryzyko ujawnienia braków ilościowych lub uszkodzeń przechodzi na Kupującego.
 2. Jeżeli przedmiotem umowy są prace montażowe, Zamawiający zobowiązany jest
  do właściwego przygotowania się do montażu, zgodnie z wytycznymi Sprzedawcy zawartymi w ofercie handlowej lub umowie.
 3. W przypadku bezpodstawnej odmowy podpisania protokołu przez Zamawiającego, Sprzedawca uprawniony będzie do jednostronnego sporządzenia protokołu uprawniającego do dalszego postępowania.
 4. W przypadku nie odebrania wyrobów przez Zamawiającego w przewidzianym terminie, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzi na niego z chwilą,
  w której miał możliwość rozporządzenia wyrobem.
 5. Wyroby, jeżeli Zamawiający nie określi pisemnie inaczej, są dostarczane na koszt Zamawiającego poprzez firmę spedycyjną wskazaną przez Sprzedawcę.
 6. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić rozładunek wyrobów w miejscu dostaw. Koszty rozładunku oraz ryzyko ewentualnego uszkodzenia wyrobów w trakcie rozładunku ponosi Zamawiający.
 7. Terminy realizacji przyjęte w zobowiązaniu (zamówienie, umowa) są terminami obowiązującymi. Sprzedawca nie odpowiada za zwłokę w terminie dostawy
  w przypadku, gdy Zamawiający nie dotrzymał terminów płatności lub nie dokonał ostatecznego zatwierdzenia dokumentacji technicznej.
 8. Dostawy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 9. Montaż urządzeń odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-20.00. Prace, które odbywają się w porze nocnej lub w tzw. dni nierobocze wymagają odrębnej wyceny.

 

8.Gwarancja

 1. O ile nie zastrzeżono inaczej, Sprzedawca udziela Zamawiającemu gwarancji
  na wyroby na okres 12 miesięcy od daty ich dostawy.
 2. W przypadku opóźnienia uruchomienia końcowego systemu z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, okres gwarancji rozpoczyna się nie później niż 30 dni od dostawy wyrobów.
 3. O wykryciu wad lub usterek Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę w formie pisemnej niezwłocznie, nie później w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
 4. W przypadku użytkowania urządzenia pomimo wykrycia wady, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wadę pierwotną.
 5. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Złożone reklamacje nie zwalniają Zamawiającego z terminowej zapłaty bezspornej należności.
 6. Zamawiający jest zobowiązany do używania wyrobów  zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem bezpieczeństwa, wszelkich przepisów i regulacji dotyczących korzystania z nich.
 7. Gwarancją nie są objęte części normalnie zużywające się w trakcie eksploatacji oraz wady powstałe w wyniku lub w związku ze zmianami dokonanymi w wyrobach lub w wyniku naprawy, która miała miejsce bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do naprawy wyrobów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn: niewłaściwego montażu
  (o ile był niewykonywany przez Sprzedawcę) i regulacji, przekroczenia parametrów technicznych, stosowania niewłaściwych mediów, niewłaściwej eksploatacji
  i konserwacji ( niezgodnej z instrukcją eksploatacji ) oraz ingerencji w pliki źródłowe sterowników.

9.Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności obejmującej wszelkie informacje dotyczące sprzedaży, funkcjonowania organizacji Sprzedawcy i Zamawiającego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowień zamówienia jeżeli wynikły one wskutek działania sił wyższych, a w szczególności wojny, pożaru, powodzi, wypadku, strajku, zakłóceń w komunikacji lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie nieograniczone prawo własności oraz prawa autorskie i majątkowe do przedstawianych indywidualnie Zamawiającemu ofert, kalkulacji kosztów, rysunków i projektów i innych podobnych dokumentów, które są poufne i nie mogą być przez Zamawiającego udostępnione osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Naruszenie tego postanowienia uprawnia Sprzedawcę na wstąpienie na drogę postępowania sądowego z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Z chwilą wszczęcia postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do Zamawiającego jest on zobowiązany oznaczyć wyrób w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia wyrobu stanowiącego własność Sprzedawcy w trakcie postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Zamawiającego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę  o tym fakcie oraz przesłać kopię postanowienia o zajęciu
  i związanej z nim dokumentacji. W razie wniesienia przez Sprzedawcę powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 kpc, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy poniesione koszty sądowe i pozasądowe jeśli Sprzedawca nie uzyska zwrotu tych kosztów od osoby trzeciej, przeciw której powództwo zostało wniesione.
 5. Wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do majątku Zamawiającego uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towaru zastrzeżonego.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowej realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia opóźnienia poinformuje o tym Kupującego i określi ostateczny termin realizacji. Wówczas Kupujący uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 0,07% ceny netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% jego wartości netto.
 7. W przypadku odstąpienia od Zamówienia przez Zamawiającego, zapłaci on karę umowną w wysokości 30% wartości brutto Zamówienia.
 8. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę do celów marketingowo-referencyjnych danych firmy (nazwy, adresu, informacji ogólnej o dostarczonym przez Sprzedawcę asortymencie oraz zdjęć z realizacji).

 

 

Poznań, dnia 15 kwietnia 2014r.

« powrót